BDO − Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami 2022/2023

Sprawozdanie BDO jest jednym z dokumentów, do którego składania zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący ewidencję odpadów. Chociaż jego przygotowanie nie jest skomplikowane, to wymaga znajomości aktualnych przepisów. Jaki jest termin składania sprawozdania o wytwarzanych odpadach za 2022 rok i kto jest zwolniony z tego obowiązku? Jakie zmiany zostały wprowadzone w nowym sprawozdaniu odpadowym?

Sprawozdanie BDO jest jednym z dokumentów, do którego składania zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący ewidencję odpadów. Chociaż jego przygotowanie nie jest skomplikowane, to wymaga znajomości aktualnych przepisów. Jaki jest termin składania sprawozdania o wytwarzanych odpadach za 2022 rok i kto jest zwolniony z tego obowiązku? Jakie zmiany zostały wprowadzone w nowym sprawozdaniu odpadowym?

Sprawozdanie BDO 2022/2023 – podstawowe informacje

Najważniejszą informacją dla podmiotów wytwarzających odpady jest to, że sprawozdanie odpadowe BDO za rok 2022 należy składać według nowych zasad do środy 15 marca 2023 roku. Dokument ten składa się z 13 działów oraz 31 tabel, które wypełnia się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez dany podmiot w poprzednim roku kalendarzowym. Dodatkowo informujemy, że przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach nie przewidują konieczności składania sprawozdania w zakresie wytwarzanych odpadów przez podmiot, który ich nie wytworzył w danym roku sprawozdawczym, czyli tzw. sprawozdania zerowego.

O tym, czy podmiot jest zobligowany do złożenia sprawozdania w BDO, świadczy sam fakt wytwarzania odpadów w danym roku kalendarzowym. Co to oznacza? Podmioty, które zbierają lub przetwarzają odpady, muszą każdego roku wysyłać sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami pod warunkiem, że nie zaprzestały one gospodarowania odpadami na stałe.

Sprawozdanie odpadowe w BDO składa się na podstawie karty ewidencji odpadów (KEO) i wypełnia się ręcznie w systemie BDO. W związku z tym podmiot ma obowiązek zebrania wszystkich niezbędnych danych z poszczególnych kart ewidencji odpadów, a następnie wpisania ich do odpowiednich tabeli w sprawozdaniu. Co ważne, wszystkie dane wprowadzone do sprawozdania muszą pokrywać się z aktualną ewidencją odpadów w systemie BDO.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ!

Co się zmieniło w nowym sprawozdaniu w BDO za rok 2022?

W dniu 1 stycznia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy oraz zmiany w zakresie danych przekazywanych w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach. Zgodnie z nimi podmioty mają obowiązek raportowania nowych kategorii odpadów, w tym m.in. odpadów żywnościowych.

Dodatkowo są one zobowiązane do przekazywania szczegółowych informacji o produktach lub materiałach, które zostały pozyskane w wyniku odzysku. Warto również podkreślić, że zmiany te dotyczą nie tylko sprawozdania w BDO składanego przez wytwórców odpadów, ale także wszystkich przedsiębiorców przetwarzających odpady.

Złożenie sprawozdania w BDO po terminie – o czym warto pamiętać?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, sprawozdanie odpadowe w BDO za rok 2022 należy wysłać do środy 15 marca 2023 roku. Warto jednak zrobić to nieco wcześniej, by uniknąć problemów m.in. z przeciążeniem elektronicznego systemu BDO. Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, w której podmiot spóźni się ze złożeniem sprawozdania, warto, by zrobił to niezwłocznie, zanim otrzyma wezwanie z urzędu marszałkowskiego.

Urząd zgłasza sprawę do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który może nałożyć na przedsiębiorstwo karę grzywny. Należy pamiętać, że nie złożenie sprawozdania w BDO jest równoznaczne z wykroczeniem obciążonym grzywną do 5 000 zł, zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Czy jest możliwe dokonanie korekty sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami?

Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w sprawozdaniu w BDO, bez względu na to, czy jego status w systemie jest widoczny jako „złożone”, czy też „zatwierdzone”. Korekta sprawozdania nie wiąże się zazwyczaj z konsekwencjami prawnymi i karą grzywny, która nakładana jest zwłaszcza na podmioty niedotrzymujące terminu składania sprawozdania w BDO.

Co ważne, korekta sprawozdania w BDO może być wykonywana z dwóch powodów – z własnej woli (np. w wyniku niedopatrzenia) lub na wezwanie urzędu marszałkowskiego. W drugiej sytuacji urzędnik nadaje dokumentowi status „do korekty” i zobowiązuje przedsiębiorcę do wprowadzenia zmian w określonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Należy również zaznaczyć, że podmioty dokonujące korekty sprawozdania za poprzednie lata muszą liczyć się z tym, że korekta za jeden rok kalendarzowy może wiązać się z wprowadzeniem zmian w sprawozdaniu w BDO za kolejny okres.

Jak wypełnić i wysłać sprawozdanie BDO o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami?
Pierwszy krok to zalogowanie się na swoim indywidualnym koncie w systemie BDO. Następnie należy wybrać adres miejsca, w którym wytwarzane są odpady. Po lewej stronie, w zakładce „Sprawozdawczość”, należy kliknąć w „Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami” i wybrać: „Nowe sprawozdanie”. W dokumencie wybiera się okres sprawozdawczy, odbiorcę dokumentu oraz adres e-mail i numer telefonu firmowego. Po podaniu nazwy miejsca prowadzonej działalności oraz adresu wytwarzania odpadów pozostałe pola powinny uzupełnić się automatycznie.

Po zapisaniu powyższych danych należy powrócić do listy działów. W zależności od rodzaju działalności podmiot uzupełnia konkretne informacje dotyczące ilości odpadów oraz inne dane na ich temat. W miejscach, w których nie podaje się żadnych danych, należy wpisać „0”, tak, by dokument mógł być poprawnie zapisany. Odpowiednio przygotowane sprawozdanie za BDO składa się poprzez naciśnięcie zielonego przycisku widocznego na dole strony. Na koniec warto pobrać potwierdzenie złożenia dokumentów w formie wydruku UPO.