Ochrona Danych Osobowych

Klauzula dla kontrahentów

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sylwia Żak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sylwia Żak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Forest”, ul. Murarska 28, 43- 100 Tychy (dalej jako „Administrator”).

2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się w następujący sposób:

a) osobiście lub listownie: ul. Murarska 28, 43-100 Tychy

b) telefonicznie 32 720 52 32

c) e-mailowo [email protected]

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

a) jeżeli są Państwo stroną umowy – w celu zawarcia lub w celu realizacji postanowień zawartej umowy, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartą umową, w szczególności z zakresu przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności w związku z przepisami podatkowymi);

b) jeżeli reprezentują Państwo stronę umowy – w celu zawarcia lub w celu realizacji postanowień zawartej umowy, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie w związku z zawartą umową Administrator może podnosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone. Powyżej wskazane cele stanowią uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d) w innych celach, w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej, pisemnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Jeżeli Państwa dane osobowe zostały udostępnione przez Państwa samodzielnie – informujemy, że podanie danych jest wymogiem umownym. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich brak uniemożliwiłoby zawarcie umowy. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało ich niewykorzystaniem w celach wskazanych w klauzuli zgody.

5. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione w związku z realizacją umowy, niniejszym informujemy, że udostępniającym był Państwa pracodawca / zleceniodawca, będący stroną umowy. W związku z powyższym, otrzymaliśmy następujące dane: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mailowy). W przypadku danych osobowych osób reprezentujących kontrahenta, ich imię i nazwisko zostało ustalone w oparciu o publicznie dostępne rejestry (np. rejestr przedsiębiorców KRS).

6. W związku z zawartą umową, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

a) do biura rachunkowego, prowadzącego obsługę księgową Administratora;

b) organom administracji publicznej, w szczególności Urzędowi Skarbowemu, w celach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

c) bankom (wyłącznie w celu wypłaty wynagrodzenia);

d) kancelarii prawnej, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie w związku z zawartą umową Administrator może podnosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone;

e) dostawcom usług i rozwiązań technicznych/organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe).

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy, a ponadto będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to znaczy do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany tymi przepisami. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu, w jakim zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody.

8. Administrator informuje, że mają Państwo prawo:

a) żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;

b) w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;

c) w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy został wniesiony sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych;

d) w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych;

e) poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

f) do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem (dane kontaktowe jw.). W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Państwa żądania, Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości.

9. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować bezpośrednio do Administratora (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej). W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Państwa żądania, Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości.

11. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw mogą Państwo złożyć pisemnie – osobiście lub listownie albo za pośrednictwem wiadomości e-mailowej (dane kontaktowe jw.). W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Państwa żądania, Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości.

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

13. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób rekrutowanych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sylwia Żak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sylwia Żak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Forest”, ul. Murarska 28, 43- 100 Tychy (dalej jako „Administrator”).

2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się w następujący sposób:

a) osobiście lub listownie: ul. Murarska 28, 43-100 Tychy

b) telefonicznie 32 720 52 32

c) e-mailowo [email protected]

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

a) w celu realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia czynności przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku osób, które mają zostać zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, także art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

b) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c) w innych celach, wskazanych w klauzuli zgody, w przypadku, gdy wyraża Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w klauzuli zgody jest dobrowolne – ich niepodanie spowoduje nieprzetwarzanie Państwa danych w celach wskazanych w klauzuli zgody.

5. Państwa dane osobowe, zawarte w dokumentach rekrutacyjnych, mogą zostać przekazane kancelarii prawnej, w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, chyba, że wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa dokumentów aplikacyjnych w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu wskazanego w klauzuli zgody lub do czasu jej wycofania.

7. Administrator informuje, że mają Państwo prawo:

a) żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;

b) w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;

c) w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy został wniesiony sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych;

d) w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych;

e) poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

f) do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem (dane kontaktowe jw.). W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Państwa żądania, Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości.

8. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować bezpośrednio do Administratora (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej). W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Państwa żądania, Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości.

10. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw mogą Państwo złożyć pisemnie – osobiście lub listownie albo za pośrednictwem wiadomości e-mailowej (dane kontaktowe jw.). W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Państwa żądania, Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości.

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.