Gdzie wyrzucić gruz i czym są odpady budowlane?

Odpady budowlane

Polskie prawo wymaga od każdej osoby, która generuje gruz czy odpady budowlane do przestrzegania określonych zasad, związanych z ich przechowywaniem czy wywozem. Wiedza, co wchodzi w skład odpadów budowlanych oraz gdzie należy wyrzucić gruz, może w przyszłości uchronić Cię od dotkliwej kary finansowej.

Czym są odpady budowlane?

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., odpady to “każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”. Wspomniana ustawa określa także miejsca składowanie odpadów (składowisko odpadów, podziemne składowisko odpadów oraz obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych) oraz typy składowisk (składowisko odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów obojętnych oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne).

Odpady budowlane powinny trafiać na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, do których zaliczane są także odpady komunalne. Odpady budowlane to inaczej wszystkie śmieci, które powstają w trakcie prac przy budowie lub remoncie mieszkań, domów i budynków, a także przy montażu i demontażu instalacji, ocieplaniu czy rozbiórce budynków.

Co wchodzi w skład odpadów budowlanych? Rodzaje gruzu

Odpady budowlane dzielą się na 3 grupy: gruz czysty, gruz zmieszany i gruz zanieczyszczony.

1. Gruz czysty:

  • odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
  • gruz ceglany,

2. Gruz zmieszany:

  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, takich jak: płytki ceramiczne czy kawałki płyt gipsowo – kartonowych.

3. Gruz zanieczyszczony:

  • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (np. folię malarską, kartony, kawałki paneli podłogowych czy złom).

Innymi rodzajami odpadów budowlanych są także między innymi: drewno, szkło, aluminium czy mieszaniny metali. Część z nich może zostać wtórnie wykorzystana w procesie recyklingu, natomiast śmieci zagrażające środowisku nie mogą zostać znów przetworzone i muszą trafić do utylizacji.

Gdzie wyrzucić gruz? – składowanie odpadów budowlanych i wywóz gruzu

Jeśli remontujesz lub budujesz dom, jesteś zobowiązany do regulaminowego składowania i wywożenia gruzu z placu budowy. Niezastosowanie się do przepisów określonych w ustawie o odpadach grozi sankcjami karnymi, dlatego na placu budowy warto ustawić pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów. Jeśli ilość gruzu i odpadów jest stosunkowo niewielka, możesz je trzymać w workach, w innym przypadku należy skorzystać z kontenera.

Jest to jednak rozwiązanie doraźne, ponieważ odpadów budowlanych nie wolno wyrzucać do śmietnika miejskiego. W określonym ustawą wywożeniu gruzu mogą pomóc firmy wyspecjalizowane w tej dziedzinie. Wywóz gruzu i odpadów budowlanych przez firmę zewnętrzną to wygodne rozwiązanie, które pozwoli Ci na sprawne pozbycie się zalegających na placu budowy śmieci, a także zminimalizuje ryzyko nałożenia kary finansowej za działanie niezgodne z prawem. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w przypadku znacznych naruszeń przepisów może nawet wstrzymać działalność posiadacza odpadów. Wysokość kary pieniężnej jest uzależniona od skali przewinienia – nie może być mniejsza niż 1000 zł, ani większa niż 1 000 000 zł.