Jak wypełnić nowy wzór karty ewidencji odpadów ?

wzor-karty-ewidencji-odpadow

wzor-karty-ewidencji-odpadow

Jak wypełnić pozycję w karcie ewidencji odpadów?

Zobacz krok po kroku jak wypełnić kartę ewidencji odpadów bez błędów. Pamiętaj od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowy wzór karty ewidencji odpadów. Zwracamy uwagę na co uważać i jak ułatwić oraz zracjonalizować proces ewidencji odpadów. Pamiętaj karta ewidencji odpadów jest jednym z podstawowych dokumentów odpadowych. Obok karty przekazania odpadów stanowi podstawę do przygotowania rocznego zestawienia o odpadach dla Marszałka Województwa. Kartę ewidencji odpadów sporządzamy raz w miesiącu lub raczej raz w miesiącu dokonujemy w karcie wpisu. Zasada jest prosta jedna karta ewidencji odpadów dla jednego kodu odpadu u danego posiadacza. Wpisy muszą być zrobione zaraz po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Zwróć także uwagę, że karta ewidencji odpadów podzielona jest na dwie strony. Lewa strona określa pochodzenie odpadów a prawa gospodarowanie odpadami. 1. Numer karty ewidencji odpadu nadaje posiadacza odpadów. Przepisy prawa nie narzucają jaki format ma mieć numer. Często stosuje się format, zawierający numer porządkowy, kod odpadu oraz rok np. 1/170411/2019. 2. W karcie ewidencji odpadów podajemy kod oraz rodzaj odpadu(nazwę odpadu) zgodnie z katalogiem odpadów. Nie ma tu dowolności pomijając odpady z dopiskiem ex. 3. Pole to dotyczy tylko działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB 4. Posiadacz odpadu w karcie ewidencji jest identyfikowany poprzez imię i nazwisko lub nazwę podmiotu. W przypadku firm odbierających odpady komunale posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji odpadów jest podmiot, który uzyskał wpis do rejestru na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5. Numer rejestrowy BDO musi być podany w karcie ewidencji odpadów. w 2019 roku wszystkie podmioty powinny posiadać już indywidualny numer rejestrowy BDO. 6. W polu tym należy wpisać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów. 7. W polu tym należy wpisać adres miejsca prowadzenia działalności nawet jeżeli jest on taki sam jak adres posiadacza odpadów. W przypadku podmiotów odbierających odpady komunalne należy podać nazwę województwa oraz gminy. Podobnie w przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych (Prawo budowlane). 8. W tej sekcji karty ewidencji odpadów należy zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat. Uwaga chodzi o działalność w zakresie dla konkretnego rodzaju odpadu. W zależności od kodu odpadu jedna firma może zaznaczać tu inne pozycje w zależności od decyzji lub zezwoleń. Symbole oznaczają odpowiednio: W– wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie, Ok – odbieranie odpadów komunalnych. 9. Każda pozycja(każdy wiersz) w karcie ewidencji odpadów musi zaczynać się od podani miesiąca, którego dotyczy. Miesiąc powinien być wpisany słownie choć nie wynika to jednoznacznie z przepisów prawa. 10. W karcie ewidencji odpadów od 2015 roku należy odróżnić masę odpadów wytworzonych w związku z eksploatacją instalacji od masy odpadów wytworzonych poza instalacją. Należy tu kierować się decyzją lub zezwoleniem ale przede wszystkim stanem faktycznym. 11. Wypełniają tylko podmioty odbierające odpady komunalne wpisane do rejestru. 12. Pole dotyczy tylko składowisk odpadów(art. 3 ustawy o odpadach). 13. Tą pozycje w karcie ewidencji odpadów wypełniamy jeżeli przyjęliśmy odpady od innych podmiotów. W polu tym należy wpisać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przez nas przyjęty. Gdy przyjmujemy odpady z innego miejsca prowadzenia naszej działalności, wpisujemy: nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu tego miejsca. Jeżeli odpad pochodzi z zagranicy wpisujemy tutaj „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów od podmiotu zwolnionego z prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – „Z”. 14. Gospodarowanie odpadami we własnym zakresie w karcie ewidencji odpadów jest możliwe w ramach odzysku, unieszkodliwiania oraz recyklingu. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 a symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 15. W polu tym należy wpisać „Rec” jeżeli odpady są poddawane recyklingowi. Wpisać „Wtn” w przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, rozumianego jako proces odzysku rodzajów odpadów. Wpisać „Ppu” w przypadku przygotowania do ponownego użycia. W pozostałych przypadkach pole pozostaje puste. 16. W polu tym należy wpisać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu podmiotowi. Gdy przyjmujemy odpady z innego miejsca prowadzenia naszej działalności, wpisujemy: nazwę województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu tego miejsca. W wypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby, należy wpisać „Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania odpadów podmiotowi zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać „Z”. Jeżeli odpad trafił zagranicę należy wpisać „Wywóz poza RP”.

Jak podajemy masą odpadów w karcie ewidencji odpadów?

Pamiętaj w karcie ewidencji odpadów masę odpadów zawsze podajemy w Megagramach Mg (1 Mg=1000 kg) z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Jeżeli masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg(0,001 Mg), należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg czyli 0,001 Mg. Od 2015 roku nie rozróżniamy w tym zakresie odpadów niebezpiecznych od pozostałych.

Ile kart ewidencji odpadu muszą wystawić?

Każdy posiadacz odpadu musi sporządzić co najmniej jedną kartę ewidencji odpadów dla każdego odpadu w którego jest posiadaniu. W zależności od tego ile rodzajów odpadów wytworzył przedsiębiorca tyle kart ewidencji odpadów musi wystawić i przechowywać. Ważne, żeby pamiętać dla każdego kodu odpadów można rocznie wystawić od 1 do 12 kart ewidencji odpadów. Przykładowo można wystawić co miesiąc jedną kartę ewidencji odpadu, każda o innym numerze. Musimy wtedy przechowywać 12 kart ewidencji dla każdego rodzaju odpadu. Zalecam jednak wystawienie jednej karty ewidencji odpadów dla każdego odpadu na początku roku a następnie dokonywanie do niej wpisów co miesiąc. Tym sposobem przechowujemy jedną kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadu za każdy rok kalendarzowy. Możliwy jest także scenariusz w którym, wystawiamy przykładowo nową kartę co 2 miesiące.