Odpady medyczne – co należy zrobić, żeby je właściwie zagospodarować?

odpady medyczne

Szpitale, przychodnie lekarskie, punkty szczepień, apteki – wszystkie te miejsca w mniejszym lub większym stopniu są związane z medycyną. W każdym z nich generowane są odpady medyczne, które stanowią pozostałości po operacjach, pobieraniu krwi czy też szczepieniu. Chociaż istnieją odpowiednie akty prawne określające procedury związane z zagospodarowaniem odpadów medycznych, to warto wiedzieć, jak wygląda to od strony praktycznej.

Szpitale, przychodnie lekarskie, punkty szczepień, apteki – wszystkie te miejsca w mniejszym lub większym stopniu są związane z medycyną. W każdym z nich generowane są odpady medyczne, które stanowią pozostałości po operacjach, pobieraniu krwi czy też szczepieniu. Chociaż istnieją odpowiednie akty prawne określające procedury związane z zagospodarowaniem odpadów medycznych, to warto wiedzieć, jak wygląda to od strony praktycznej. Forest

Ewidencja odpadów medycznych – co to takiego i kto musi ją prowadzić?

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają inne odpady niż komunalne, mają obowiązek ewidencjonowania odpadów w Bazie Danych Odpadowych (BDO) w formie karty ewidencji odpadów oraz składania rocznych sprawozdań odpadowych. Karta poświadcza ilość wytwarzanych odpadów oraz sposób postępowania z danym odpadem od momentu, w którym znalazł się on w posiadaniu przedsiębiorcy, aż do chwili, w której odpad został poddany procesom przetworzenia lub został przekazany kolejnym posiadaczom odpadów. Co ważne, ewidencji posiadanych odpadów muszą dokonywać wszystkie podmioty, które miały kontakt z danym odpadem, a mianowicie:

 • wytwórcy odpadów, czyli w przypadku odpadów medycznych są to szpitale, przychodnie, gabinety medyczne (m.in. stomatologiczne, ginekologiczne, weterynaryjne), apteki, studia tatuażu, salony kosmetyczne, domy opieki społecznej, salony optyczne itd.;
 • podmioty przejmujące odpady;
 • firmy profesjonalnie zajmujące się zagospodarowaniem odpadów.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH!

Warto również dodać, że karta ewidencji odpadów to dokument prowadzony w systemie rocznym, w którym wpisów dokonuje się od momentu jej założenia aż do końca roku kalendarzowego, w którym została założona.

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów?

Od 1 stycznia 2020 roku ewidencja odpadów prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, czyli w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach wyróżnia się 2 typy ewidencji odpadów:

 • uproszczoną, która dotyczy firm generujących niewielkie ilości odpadów;
 • pełną, która dotyczy pozostałych firm zobowiązanych do tworzenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów podmiotom zewnętrznym.

W przypadku odpadów medycznych mamy do czynienia z koniecznością prowadzenia pełnej ewidencji odpadów, która w większości przypadków sprowadza się do gromadzenia niezbędnych informacji o odpadach w firmie. Informacje te powinny być ujęte w formie trzech dokumentów:

 • karta przekazania odpadu (KPO), która wystawiana jest na bieżąco w kilku egzemplarzach przez posiadacza odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach kartę sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje je do kolejnego podmiotu, do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów, bądź też miejsc przetwarzania odpadów. KPO należy przekazać przed rozpoczęciem transportu odpadów;
 • karta ewidencji odpadu, od momentu jej założenia i dokonania w niej pierwszego wpisu, prowadzi się do końca roku kalendarzowego, w którym została założona. Wpisów w karcie ewidencji odpadów dokonuje się na bieżąco;
 • roczne zestawienie danych o odpadach dla marszałka województwa, które przesyłane jest do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Co ważne, do sporządzenia sprawozdania są zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy, natomiast kartę ewidencji odpadu muszą wypełniać tylko te firmy, które wytwarzają co najmniej 100 kg odpadów rocznie. Ważne jest, by regularnie wypełniać karty ewidencji  i zwracać uwagę na to, by były one dokładnie uzupełnione. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zawsze warto skontaktować się telefonicznie czy też mailowo z konsultantem BDO. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób należy prowadzić ewidencję odpadów, dostępne są w filmiku instruktażowym pod adresem:

.

Jak uzyskać wpis w ewidencji BDO?

Wpis w ewidencji BDO można uzyskać poprzez złożenie stosownego wniosku w urzędzie marszałkowskim. Taki wpis może być nadany również z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Dotyczy to firm, które:

 • uzyskały pozwolenie zintegrowane lub na wytwarzanie odpadów;
 • zezwolenie na zbieranie odpadów lub ich przetwarzanie;
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów;
 • wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Jak założyć konto w bazie BDO? W tym celu należy przejść na stronę bdo.mos.gov.pl, a następnie w prawym górnym rogu strony nacisnąć: „przejdź do systemu BDO”. Do wyboru mamy dwie opcje – logowanie przez profil zaufany lub bezpośrednie logowanie na BDO. Założenie konta w BDO jest możliwe tylko po zalogowaniu się poprzez profil zaufany. Po zalogowaniu się w systemie możemy rozpocząć edycję oraz zapis danych dotyczących rodzajów wytwarzanych odpadów.  Co jednak zrobić w sytuacji, gdy podczas składania wniosku o wpis do BDO zapomniano dodać kod odpadu, który jest wytwarzany przez firmę? W takiej sytuacji należy złożyć wniosek aktualizacyjny, który dotyczy zmiany informacji zawartych w rejestrze w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Sprawozdanie roczne w BDO – o czym należy pamiętać?

Do sporządzenia sprawozdania rocznego w systemie BDO zobowiązana jest każda firma, która w roku kalendarzowym wystawiła co najmniej 1 kartę przekazania odpadów (KPO). W dokumencie tym należy podać informacje na temat ilości wytworzonych odpadów. Takie sprawozdanie należy złożyć do 15 marca 2023 roku. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 180 i 180a ustawy o odpadach, naruszenie obowiązków dotyczących ewidencji odpadów lub obowiązków sprawozdawczych podlega karze grzywny. Dokładne instrukcje na temat tego, jak należy uzupełnić sprawozdanie roczne w BDO można znaleźć na: https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/.   Na koniec przygotowaliśmy listę najczęściej powtarzających się pytań wśród klientów, którzy korzystają z usługi zagospodarowania odpadów medycznych w naszej firmie.

Jakie informacje należy przygotować przed podpisaniem umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FOREST Sylwia Żak?

Zanim podpiszemy z Państwem umowę, będziemy potrzebowali następujących informacji na temat gromadzonych przez Państwa firmę odpadów medycznych:

 • ilość generowanych odpadów w ciągu miesiąca lub ilość odpadów przekazywanych jednorazowo;
 • częstotliwość odbioru odpadów;
 • kody odpadów;
 • numer rejestrowy w BDO;
 • adres odbioru odpadów medycznych;
 • godziny otwarcia firmy;
 • imię, nazwisko i numer telefonu do osoby kontaktowej.

 Jak często należy przekazywać odpady medyczne z kodem 18 01 03*?

Informacja na ten temat znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Zgodnie z nim, pojemniki lub worki z odpadami medycznymi należy wymieniać tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, jednak nie rzadziej niż co 72 godziny.

Co zrobić w sytuacji, gdy nie możemy korzystać z BDO z powodu braku energii elektrycznej, awarii Internetu lub stałego dostępu do Internetu?

W miarę możliwości zaleca się, by zaplanować wypełnienie dokumentów takich jak KPO i wygenerować je odpowiednio wcześniej. Warto również podkreślić, że czynności dokonywane w BDO nie muszą być przeprowadzane w siedzibie firmy. BDO można obsługiwać na wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu – komputerze, telefonie czy też tablecie. W przypadku awarii lub stałego braku dostępu do Internetu ciągłość ewidencji w BDO można więc zapewnić np. poprzez korzystanie z Internetu mobilnego w telefonie.

Jak wygląda kalendarz odbioru odpadów medycznych w FOREST?

Na naszej stronie znajdziecie Państwo roczny kalendarz – na jego podstawie ustalamy harmonogram odbioru odpadów dla każdego klienta: forestodpady.pl/dokumenty-do-pobrania.

Co dzieje się w sytuacji, gdy w dniu odbioru odpadów medycznych siedziba firmy jest nieczynna?

Jeżeli odbiór odpadów medycznych wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu, w którym placówka jest nieczynna, wówczas termin ich odbioru ustalany jest telefonicznie z Działem Logistyki firmy P.W. FOREST Sylwia Żak.