Odpady medyczne – obowiązkowe instrukcje i procedury postępowania – kody i naklejki do oznaczenia odpadów

odpady medyczne instrukcje postępowania

Przepisy określające zasady postępowania z odpadami medycznymi dotyczą podmiotów udzielające świadczeń zdrowotnych lub takich, które prowadzą badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny. Jedną z istotnych kwestii w tym aspekcie jest odpowiednie gromadzenie odpadów oraz oznakowanie pojemników, w których są składowane odpady medyczne.

Przepisy określające zasady postępowania z odpadami medycznymi dotyczą podmiotów udzielające świadczeń zdrowotnych lub takich, które prowadzą badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny. Jedną z istotnych kwestii w tym aspekcie jest odpowiednie gromadzenie odpadów oraz oznakowanie pojemników, w których są składowane odpady medyczne.

Odpady medyczne – podstawa prawna instrukcji

Głównym źródłem obowiązujących instrukcji i procedur postępowania jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Rozporządzenie dotyczy odpadów medycznych: 1) zakaźnych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*; 2) niebezpiecznych, innych niż zakaźne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*; 3) innych niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81.

§ 2. 1. Odpady medyczne gromadzi się w pojemnikach lub workach w miejscu ich powstawania oraz wstępnie magazynuje, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.

2. Odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania są przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych:

1) zbierane do pojemników lub worków, o których mowa w § 3; 2) przekazywane niezwłocznie do pomieszczenia lub urządzenia, o których mowa w § 7, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17 maja 2017 r. pod numerem 2017/197/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

§ 3. 1. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

2. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

3. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej albo do pojemników wielokrotnego użycia, w kolorze innym niż czerwony albo żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

4. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użycia w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem.

5. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie. Przepisy ust. 1–3 w zakresie oznaczania kolorami poszczególnych rodzajów odpadów medycznych stosuje się odpowiednio, w sposób pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie przeznaczenia pojemnika.

§ 4. 1. Pojemniki lub worki, o których mowa w § 3, zapełnia się co najwyżej do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.

2. Pojemniki lub worki, o których mowa w § 3, wymienia się tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niż co 72 godziny, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

3. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka, o którym mowa w § 3, umieszcza się go w całości w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku spełniającym te same wymagania.

Jak powinno wyglądać oklejanie odpadów medycznych ?

Każdy pojemnik na odpady medyczne powinien być prawidłowo oznakowany. Robi się to za pomocą naklejek, na której muszą znajdować się następujące informacje:

 • kod przechowywanych odpadów medycznych,
 • nazwę wytwórcy odpadów medycznych,
 • numer REGON wytwórcy odpadów,
 • datę i godzinę otwarcia,
 • datę i godzinę zamknięcia,
 • numer księgi rejestrowej
 • w przypadku zakaźnych odpadów medycznych pojemnik oznacza się dodatkowo znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym oraz napisem „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”.

Odpady medyczne – kody, które powinny znajdować się na naklejkach

Kody odpadów Rodzaje odpadów medycznych
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Źródło: gis.gov.pl

Dalsze postępowanie

Odpady medyczne muszą być składowane albo w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach lub w urządzeniach chłodniczych, zarówno stacjonarnych, jak i przenośnych. Pomieszczenia muszą spełniać szereg wymagań, aby składowanie w nich odpadów było możliwe. Zgodnie z obowiązkowymi instrukcjami i procedurami postępowania muszą m.in.:

 • mieć niezależne wejście, które nie ma progu i umożliwia swobodną komunikację,
 • być zabezpieczone przed wejście osób niepowołanych, ale również owadów, zwierząt itp.,
 • posiadać wentylację oraz termometr do pomiaru temperatury,
 • posiadać wydzielone i oznakowane boksy dla różnych rodzajów odpadów medycznych.

W wypadku urządzeń chłodniczych zalecenia są bardzo podobne. Urządzenia chłodnicze, bez względu na to, czy są stacjonarne, czy przenośne, powinny być wykonane z gładkich materiałów, które można łatwo umyć i zdezynfekować.