Opłata roczna – przypomnienie

Przypominamy, iż do dnia 28 lutego 2021 r. należało uiścić opłatę roczną.

Przypominamy, iż do dnia 28 lutego 2021 r. należało uiścić opłatę roczną.

Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla: mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł, przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł.

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
  • wprowadzający baterie lub akumulatory,
  • wprowadzający pojazdy,
  • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzający na terytorium kraju opony,
  • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Pamiętaj!

  • Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
  • Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).
  • Uwaga! Brak wpłaty skutkuje wykreśleniem podmiotu z rejestru!

Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.

Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów.