Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 (UPPZ, PUPZ) – czym są i jak je zutylizować?

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) to każda część tuszy zwierzęcia albo każdy materiał pochodzenia zwierzęcego, który nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 3, 2 i 1

Szczegółowa klasyfikacja ubocznych produktów znajduje się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. W Polsce obowiązuje od 2011 roku. Ujmując ją skrótowo:

 • kategoria 1 dotyczy ubocznych produktów, które nie są przeznaczone do spożycia dla zwierząt. Inaczej są to UPPZ zwierząt zakażonych lub podejrzanych o zakażenie TSE, materiały szczególnego ryzyka (SRM), zwierzęta domowe, egzotyczne z cyrków i ogrodów zoologicznych, zwierzęta laboratoryjne, osady z oczyszczalni zakładów przetwarzających materiały SRM lub zakładów pozyskujących SRM, produkty zwierzęce zawierające substancje zabronione
 • Do kategorii 2 zalicza się treść przewodu pokarmowego ssaków, osad zakładów przetwarzających lub pozyskujących materiał kategorii 2 i 3, produkty zawierające niedopuszczalne pozostałości (hormony, leki, kokcydiostatyki) inne uboczne produkty zwierzęce nie wymienione w kategorii 1 i 3 w tym zwłoki zwierząt gospodarskich
 • Kategoria 3 to uboczne produkty pochodzące od zwierząt uznanych za zdatne do spożycia, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego nie zagrażające zdrowiu zwierząt i ludzi, wycofane środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego. Jednocześnie kategoria 3 oznacza uboczne produktu o najniższym ryzyku.

Dokładny wykaz uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem: Materiał kategorii 3 obejmuje następujące produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego:

a) tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi lub, w przypadku zwierząt łownych, całe zabite zwierzęta lub ich części, które nadają się do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami wspólnotowymi, lecz nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi z powodów handlowych;

b) tusze i następujące części pochodzące albo ze zwierząt, które zostały poddane ubojowi w rzeźni i zostały uznane za nadające się do uboju w celu spożycia przez ludzi w następstwie kontroli przedubojowej, albo całe zwierzęta i ich następujące części pochodzące ze zwierząt łownych zabitych z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami wspólnotowymi:

 • tusze lub całe zwierzęta i ich części odrzucone jako nie nadające się do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami wspólnotowymi, lecz które nie wykazują żadnych objawów choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta;
 • łby drobiu;
 • skóry i skórki, łącznie ze skrawkami i obrzynkami, rogi i stopy, łącznie z paliczkami oraz kośćmi nadgarstka i śródręcza, kośćmi stopy i śródstopia:
  1. zwierząt innych niż przeżuwacze, wymagających badań na TSE, oraz
  2. przeżuwaczy, u których badania przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wykazały wynik negatywny;
 • szczecina świńska;
 • pióra

c) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie, zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które nie wykazywały żadnych objawów choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta;

d) krew zwierząt, które nie wykazały jakichkolwiek objawów choroby przenoszonej przez krew na ludzi lub zwierzęta, uzyskaną z następujących zwierząt, które zostały poddane ubojowi w rzeźni, po uznaniu ich za nadające się do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi w następstwie kontroli przedubojowej zgodnie z przepisami wspólnotowymi:

 • zwierząt innych niż przeżuwacze, wymagających badań na TSE; oraz
 • przeżuwaczy, u których badania przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 wykazały wynik negatywny;

e) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego powstałe podczas wytwarzania produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym odtłuszczone kości, skwarki i osad z centryfug lub separatorów otrzymany w procesie przetwarzania mleka;

f) produkty pochodzenia zwierzęcego lub środki spożywcze zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które już nie nadają się do spożycia przez ludzi z powodów handlowych lub w wyniku problemów powstałych podczas produkcji lub wad w pakowaniu lub innych wad, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt;

g) karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, które nie nadają się już do skarmiania z powodów handlowych lub w wyniku problemów powstałych podczas produkcji lub wad w pakowaniu lub innych wad, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt;

h) krew, łożysko, wełna, pióra, włosy, rogi, ścinki z kopyt i surowe mleko pochodzące od żywych zwierząt, które nie wykazywały żadnych oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta;

i) zwierzęta wodne i części takich zwierząt, z wyjątkiem ssaków morskich, które nie wykazywały żadnych oznak choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta;

j) produkty uboczne ze zwierząt wodnych pochodzące z przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi;

k) następujący materiał pochodzący ze zwierząt, które nie wykazywały żadnych objawów choroby przenoszonej przez ten materiał na ludzi lub zwierzęta:

 • muszle i skorupy skorupiaków i małż z tkanką miękką lub mięsem;
 • materiały pochodzące ze zwierząt lądowych:
  1. produkty uboczne z wylęgarni,
  2. jaja,
  3. jajeczne produkty uboczne, w tym ze skorupy jaj;
 • jednodniowe kurczęta zabite w celach handlowych;

l) bezkręgowce wodne i lądowe, inne niż gatunki chorobotwórcze dla ludzi lub zwierząt;

m) zwierzęta należące do rzędów Rodentia i Lagomorpha i ich części, z wyjątkiem materiału kategorii 1, o którym mowa w art. 8 lit. a) ppkt (iii), (iv) i (v) i kategorii 2, o którym mowa w art. 9 lit. a)–g);

n) skóry i skórki, kopyta, pióra, wełna, rogi, sierść i futro pochodzące od zwierząt martwych, które nie wykazywały oznak choroby przenoszonej przez ten produkt na ludzi lub zwierzęta, inne niż te, o których mowa w lit. b) niniejszego artykułu;

o) tkanka tłuszczowa ze zwierząt, które nie wykazały jakichkolwiek objawów choroby przenoszonej przez ten materiał na ludzi lub zwierzęta, poddanych ubojowi w rzeźni i uznanych za nadające się do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi w następstwie kontroli przedubojowej zgodnie z przepisami wspólnotowymi;

p) odpady gastronomiczne, inne niż te, o których mowa w art. 8 lit. f).

Jak powinna przebiegać utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3?

Sposobów utylizacji i/lub przetwarzania UPPZ należących do kategorii 3 jest kilka. Przede wszystkim materiały te mogą być po prostu spalane lub utylizowany w ramach współspalania. Przetworzone UPPZ kategorii 3 należy usuwać na wcześniej wyznaczonym składowisku i tak najczęściej w praktyce postępują przedsiębiorstwa. Nie oznacza to, że materiał 3 kategorii nie można przetwarzać. Uboczne produkty można m.in. przeznaczać do produkcji nawozów organicznych, paszy dla zwierząt futerkowych lub do skarmiania zwierząt gospodarstwa domowego, a także do produkcji karmy dla zwierząt domowych lub kompostowania i przemiany w biogaz. Dokładne wytyczne i przeznaczenie poszczególnych rodzajów z 3 kategorii wyjaśnia artykuł 14 wspomnianego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.