Category

Forestodpady
odpady medyczne instrukcje postępowania
Przepisy określające zasady postępowania z odpadami medycznymi dotyczą podmiotów udzielające świadczeń zdrowotnych lub takich, które prowadzą badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny. Jedną z istotnych kwestii w tym aspekcie jest odpowiednie gromadzenie odpadów oraz oznakowanie pojemników, w których są składowane odpady medyczne.
sprawozdanie roczne 2019 bdo
Dotychczasowy termin składania sprawozdań z odpadów to 15 marca każdego roku. Jednak w tym roku termin ten przesunięto. Sprawozdanie z odpadów za rok 2019 można więc składać do 30 czerwca br.
1 5 6 7
fundusze-europejskie
ue-efrr
slaskie